TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254566-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Medicamentos para el aparato cardiovascular

2018/S 112-254566

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. W. H. Lindleya 4
Warszawa
02-005
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Han, Dział Zamówień Publicznych, Pawilon nr 19, I piętro, pokój nr 3
Teléfono: +48 225021093
Correo electrónico: katarzyna.han@dzieciatkajezus.pl
Fax: +48 225022136
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://przetargi.dzieciatkajezus.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://przetargi.dzieciatkajezus.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum oraz produktów leczniczych z programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Número de referencia: DZP/52/KH/2018
II.1.2)Código CPV principal
33622000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego pn.: „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego” oraz produktów leczniczych z programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) realizowanych przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3 pakiety

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1 – produkt leczniczy Riociguatum

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33622000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkt leczniczy Riociguatum (2 pozycje w pakiecie).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym stosuje prawo opcji, którego zakres i wartość zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia. Zamawiający gwarantuje zakup produktów leczniczych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ jako „zamówienie gwarantowane”. Prawem opcji objęte jest zamówienie opisane jako „zamówienie opcjonalne”, którego zakup warunkowany jest uzyskaniem zgody NFZ na kontynuację programu lekowego.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotyczy II.2.12).

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy opis sposobu złożenia formularza JEDZ określono w Rozdz. II SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2 – produkt leczniczy Aflibercept

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkt leczniczy Aflibercept (2 pozycje w pakiecie).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym stosuje prawo opcji, którego zakres i wartość zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia. Zamawiający gwarantuje zakup produktów leczniczych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ jako „zamówienie gwarantowane”. Prawem opcji objęte jest zamówienie opisane jako „zamówienie opcjonalne”, którego zakup warunkowany jest uzyskaniem zgody NFZ na kontynuację programu lekowego.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotyczy II.2.12).

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy opis sposobu złożenia formularza JEDZ określono w Rozdz. II SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3 – produkt leczniczy Ranibizumab

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkt leczniczy Ranibizumab (2 pozycje w pakiecie).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym stosuje prawo opcji, którego zakres i wartość zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia. Zamawiający gwarantuje zakup produktów leczniczych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ jako „zamówienie gwarantowane”. Prawem opcji objęte jest zamówienie opisane jako „zamówienie opcjonalne”, którego zakup warunkowany jest uzyskaniem zgody NFZ na kontynuację programu lekowego.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dotyczy II.2.12).

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy opis sposobu złożenia formularza JEDZ określono w Rozdz. II SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Oferta cenowa – wzór załącznik nr 1 do SIWZ.

Pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę (jeśli dotyczy).

Potwierdzenie wniesienia wadium.

Aktualny na dzień składania ofert JEDZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (szczegółowy opis zgodnie z SIWZ).

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców – Wykonawca wypełnia Część II pkt C/D JEDZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych.

Oświadczenia Wykonawcy:

a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716)

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 09:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, Pawilon nr 19, piętro I, sala konferencyjna.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Za 12 miesięcy.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 – 7 000 PLN.

Pakiet nr 2 – 1 500 PLN.

Pakiet nr 3 – 600 PLN.

W przypadku składania ofert na kilka części kwoty wadium należy zsumować.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

3) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

4) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) - 4) powyżej wnosi się:

5) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

6) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

8) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

9) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018