Diensten - 254567-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Cagliari: Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting

2020/S 105-254567

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della Sardegna
Postadres: via Contivecchi 7
Plaats: Cagliari
NUTS-code: ITG2 Sardegna
Postcode: 09122
Land: Italië
Contactpersoon: Livio Sanna
E-mail: lvsanna@arpa.sardegna.it
Telefoon: +39 070271681
Fax: +39 070271402

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sardegnaambiente.it/arpas

Adres van het kopersprofiel: www.sardegnaambiente.it/arpas

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta informatizzata mediante portale Sardegnacat per l'affidamento del «Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50430000 Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent. CIG: 8037971780

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 359 040.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sardegna, secondo capitolato

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di manutenzione biennale della strumentazione analitica a marchio Agilent e delle relative apparecchiature a ciascuna di esse associate in uso presso i laboratori ARPAS – CIG: 8037971780

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: qualità dell'offerta / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opzione di proroga tecnica per 3 mesi art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Si rinvia al capitolato speciale d'appalto, al disciplinare di gara e agli allegati.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Vedi determinazione a contrarre.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 196-476273
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Procedura aperta informatizzata mediante portale sardegnacat per l'affidamento del «Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agilent Technoligies Italia SpA
Nationaal identificatienummer: P.IVA 12785290151
Plaats: Cernusco sul Naviglio (MI)
NUTS-code: ITC4C Milano
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 356 971.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 38 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

ASSISTENZA STRUMENTAZIONE NON A MARCHIO AGILENT: 38,8 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Appalto indetto in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1404/2019 del direttore del servizio RLMC della direzione tecnico scientifica e aggiudicato con determinazione n. 92/2020 del 4.2.2020

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale
Postadres: via Sassari 17
Plaats: Cagliari
Postcode: 09100
Land: Italië

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Camera di commercio di Cagliari
Plaats: Cagliari
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tribunale amministrativo regionale art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Servizio affari generali
Postadres: via Contivecchi 7
Plaats: Cagliari
Postcode: 09122
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020