Diensten - 254570-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Barakaldo: Postdiensten

2020/S 105-254570

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bilbao Exhibition Centre (BEC), S. A.
Nationaal identificatienummer: A95135984
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Poder adjudicador
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exposiciones

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manipulación de correo ordinario

Referentienummer: DOUE-2019-070
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64110000 Postdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reúne varios servicios, todos ellos relacionados con la manipulación del correo ordinario y el almacenaje de elementos destinados a tales fines.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21 - País Vasco.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reúne varios servicios, todos ellos relacionados con la manipulación del correo ordinario y el almacenaje de elementos destinados a tales fines.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación o desarrollo del trabajo / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-586867
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Reúne varios servicios, todos ellos relacionados con la manipulación del correo ordinario y el almacenaje de elementos destinados a tales fines

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grupo Posta 2004, S. L.
Plaats: Vitoria-Gasteiz
NUTS-code: ES21 País Vasco
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945019595
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945019595
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto técnico
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020