Diensten - 254574-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Šempeter pri Gorici: Diensten verleend door medische laboratoria

2020/S 105-254574

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Nationaal identificatienummer: 5055695000
Postadres: Ulica padlih borcev 13A
Plaats: Šempeter pri Gorici
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 5290
Land: Slovenië
Contactpersoon: Skupina za javna naročila
E-mail: sjn@bolnisnica-go.si
Telefoon: +386 53301580
Fax: +386 53301554

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bolnisnica-go.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratorijske preiskave za obdobje 24 mesecev

Referentienummer: 260-1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila so laboratorijske preiskave za obdobje 24 mesecev. Razpis je razdeljen na 9 sklopov. Sklop 1: Specialne hematološke preiskave, Sklop 2: Specialne imunološke preiskave, Sklop 3 Preiskave za imunologijo revmatizma, Sklop 4: Preiskave klinične kemije in biokemije, Sklop 5: Alergološke preiskave, Sklop 6: Transfuzijske preiskave, Sklop 7: Hormoni in rastni faktorji, Sklop 8: Preiskave za oceno presnovnih motenj, Sklop 9: Tumorski označevalci.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 967 034.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Specialne hematološke preiskave

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sedež naročnika.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1385.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Specialne imunološke preiskave

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1386.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preiskave za imunologijo revmatizma

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1387.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preiskave klinične kemije in biokemije

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1388.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alergološke preiskave

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1389.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transfuzijske preiskave

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1390.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hormoni in rastni faktorji

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1391.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preiskave za oceno presnovnih motenj

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1392.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tumorski označevalci

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje laboratorijskih preiskav za obdobje 24 mesecev po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šifro razpisa: 1393.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 238-583961
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Specialne hematološke preiskave

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5057272000
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 222 146.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 208 444.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Specialne imunološke preiskave

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627066000
Postadres: Vrazov trg 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 324.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 395.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Preiskave za imunologijo revmatizma

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5057272000
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 693 298.30 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 722 380.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Preiskave klinične kemije in biokemije

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Alergološke preiskave

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Transfuzijske preiskave

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Nationaal identificatienummer: 5053960000
Postadres: Šlajmerjeva ulica 6
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 635.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 155.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Hormoni in rastni faktorji

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Preiskave za oceno presnovnih motenj

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5057272000
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 863.26 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 007.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Tumorski označevalci

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5057272000
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 008.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 650.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Postadres: Ulica padlih borcev 13A
Plaats: Šempeter pri Gorici
Postcode: 5290
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020