TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254575-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wejherowo: Equipamiento de enseñanza

2018/S 112-254575

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
ul. Sobieskiego 344
Wejherowo
84-200
Polonia
Persona de contacto: Edyta Cierocka
Teléfono: +48 586722415
Correo electrónico: sekretariat@zspg4.wejher.pl
Fax: +48 586722095
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pzs4.wejher.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.pzs4.wejher.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka Edukacyjna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia specjalistycznego oraz stanowisk i zestawów ćwiczebnych do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

Número de referencia: PZS4.070.3.2.2.1.2018.EC
II.1.2)Código CPV principal
39162000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia specjalistycznego oraz stanowisk i zestawów ćwiczebnych do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części zamówienia znajduje się w zał nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą równością szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

4. Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO zawarty jest w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa maszyny pomiarowej współrzędnościowej CNC 3D/cad wraz z kompatybilnym oprogramowaniem do pracowni pomiarów i rysunku technicznego.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344.

II.2.4)Descripción del contrato:

Współrzędnościowa maszyna maszyna CNC/cad z oprogramowaniem szt. 1, dedykowana dla produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Przesów głowicy po każdej z osi około 500 mm. Rozwiązanie, pozwalające na wdrożenie w zakładzie użytkownika kontroli jakości produkcji opartej na metrologii współrzędnościowej.

Maszyna ma posiadać proste oprogramowanie graficzne gwarantujące bardzo łatwą obsługę nawet przez niedoświadczonych użytkowników. Rysunek mierzonej części (w trzech rzutach), rzeczywiste wymiary części oraz tolerancje muszą być widoczne w trakcie pomiarów na ekranie monitora. Użytkownik w krótkim czasie powinien być w stanie skontrolować element mierzony bez konieczności tworzenia skomplikowanej rutyny pomiarowej, zachowując jednocześnie wysokie dokładności pomiaru.

W celu eliminacji wpływu użytkownika na dokładności pomiaru ręczna maszyna wyposażona powinna być w system pokręteł precyzyjnego przesuwu, które zapewniają stałą dynamikę przy rejestracji punktów pomiarowych uniezależniając wyniki pomiarów od wpływu operatora.

Zastosowanie w warunkach zarówno laboratoryjnych jak i bez konieczności umieszczenia jej w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.

Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowanie w języku polskim. Wymagany montaż i szkolenie w cenie. W zakresie części zamówienia nr 1 Wykonawca zobowiązany jest wraz z formularzem cenowym przedłożyć Zamawiającemu szczegółową specyfikację oferowanego produktu, która będzie potwierdzeniem spełniania przez oferowany sprzęt minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie 3 formularza cenowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, w formularzu cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN; (jeden tysiąc złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa stanowisk specjalistycznych do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stanowiska specjalistyczne do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych: stacja lutownicza - 6 szt., pochłaniacz oparów lutowniczych - 6 szt., myjka ultradźwiękowa - 1 szt., wideomikroskop - 1 szt., lupa oświetleniowa - 6 szt., stół antystatyczny - 1 szt. Szczegółowy opis poszczególnych elementów cz.II zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ w formularzu cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 800 PLN (osiemset złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia specjalistycznego warsztatowego do kompleksu 6 pracowni zawodowych.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39150000
39151200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Wyposażenie specjalistyczne warsztatowe: stoły elektrotechniczne - 8 szt.,stoły warsztatowe - 4 szt., szafki narzędziowe - 4 szt., szafa narzędziowa- 1 szt., stoły warsztatowo-traserskie - 4 szt.. Szczegółowy opis poszczególnych elementów cz.III zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ w formularzu cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa zestawów ćwiczebnych do pracowni elektroniki i automatyki.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
38810000
31710000
38970000
31720000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestawy ćwiczebne do pracowni elektroniki i automatyki:

1) Kompletne stanowisko do badań elementów sensoryki - 1 szt.;

2) Kompletne stanowisko do nauki projektowania układów pneumatyki i elektropneumatyki - 3 szt.;

3) Kompletne stanowisko do nauki programowania sterowników PLC- 3 szt.;

4) System do nauki elektroniki i automatyki - moduł interfejsu - 8 szt.;

5) System do nauki elektroniki i automatyki - moduł ćwiczeniowy - 16 szt.;

6) System do nauki elektroniki i automatyki - zestaw dodatków (boczniki, zwory, przewody) - 8 szt.;

7) System do nauki elektroniki i automatyki - miernik cyfrowy - 8 szt.;

8) System do nauki elektroniki i automatyki - zasilacz (1 i 3 fazowy) - 8 szt.;

9) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Technika prądu stałego - 3 szt.;

10) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Technika prądu zmiennego - 3 szt.;

11) System do nauki elektroniki i automatyki - Karta - Technika prądu trójfazowego - 3 szt.;

12) System do nauki elektroniki i automatyki - Karta - Analiza obwodów - 3 szt.;

13) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Podzespoły półprzewodnikowe - 3 szt.;

14) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Tranzystory i układy wzmacniające - 3 szt.;

15) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Układy zasilające - 3 szt.;

16) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Taktowane układy zasilające- 3 szt.,

17) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Bramki i przerzutniki - 3 szt.;

18) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Układy sekwencyjne - 3 szt.;

19) System do nauki elektroniki i automatyki - Karty - Układy użytkowe - 3 szt. Szczegółowy opis poszczególnych elementów cz.IV zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ w formularzu cenowym.

W zakresie części zamówienia nr 4 wykonawca zobowiązany jest wraz z formularzem cenowym przedłożyć Zamawiającemu szczegółową specyfikację oferowanego produktu, która będzie potwierdzeniem spełniania przez oferowany sprzęt minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie 3 formularza cenowego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający w zakresie części IV zamówienia zastrzega sobie możliwość zastosowania „prawa opcji” i zwiększenia zamówienia w trakcie trwania umowy dodatkowo o urządzenie ujęte odrębnie, na końcu formularza cenowego dla cz. IV – poz. nr 20, a mianowicie o kompletne stanowisko do nauki projektowania układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych. Wykonawca w formularzu cenowym na to urządzenie jest również zobowiązany przedstawić ofertę cenową, nie mniej jednak nie należy ceny tego urządzenia doliczać do łącznej ceny oferty na część IV.

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z zawartej umowy i w cenie określonej w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12000 PLN (dwanaście tysięcy złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa stanowisk ćwiczebnych do pracowni transportu, logistyki i motoryzacji w zakresie „motoryzacji”.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
31710000
38970000
31720000
38540000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stanowiska ćwiczebne- Pracownia transportu, logistyki i motoryzacji w zakresie „motoryzacji”:

1) Stanowisko testowania alternatorów z modułem do rozruszników - 1 szt.

2) Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu - 1 szt.;

3) Silnik wysokoprężny Common Rail - 1 szt.;

4) Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym - 1 szt.

5) Stanowisko testowania pomp i wtryskiwaczy systemów CR i TDI - 1 szt.

6) Urządzenie do geometrii kół 3D - 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa stanowisk ćwiczebnych do pracowni elektrotechniki.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
31710000
38970000
31720000
38810000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stanowiska ćwiczebne do pracowni elektrotechniki:

1) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - moduł interfejsu - 8 szt.;

2) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - moduł ćwiczeniowy - 16 szt.;

3) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - zestaw dodatków (boczniki, zwory, przewody) - 16 szt.;

4) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Technika prądu stałego- 1 szt.;

5) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Technika prądu zmiennego - 1 szt.,

6) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karta - Magnetyzm / elektromagnetyzm - 1 szt.;

7) System do nauki Elektrotechniki i elektroniki - Karty - Pomiary za pomocą miernika uniwersalnego - 1 szt.;

8) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Analiza układu połączeń - 1 szt.;

9) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - prostownik sieciowy, trójfazowy - 1 szt.;

10) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Napędy zasilane przetwornicami częstotliwości - 1szt.;

11) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Prostowniki samosterowalne - 1 szt.

12) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Maszyny prądu stałego - 1 szt.

13) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Silnik BLDC i serwomotory - 1 szt.;

14) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Pomiar wielkości elektrycznych U/I/P/cos φ/f - 1 szt.;

15) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Podstawy elektrotechniki - 1 szt.;

16) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Podstawy elektroniki i techniki wykonyw. połączeń - 1 szt.;

17) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Wytwarzanie impulsów i układy zapłonowe - 1 szt.;

18) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Magistrala LIN - 1 szt.;

19) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - System czujników w pojeździe samochodowym - 1 szt.

20) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Systemy komfortowe i systemy bezkluczykowe - 1 szt.;

21) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Systemy kontroli trakcji, ABS/ASR/ESP - 1 szt.; 22) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Napęd elektryczny w pojeździe - 1 szt.;

23) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Komunikacja za pomocą magistrali CAN - 1 szt.; 24) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Poduszki powietrzne, jedn. sterująca, system czujników, mechanizmy wazwalające - 1 szt.;

25) System do nauki elektrotechniki i elektroniki - Karty - Prostowniki samosterowalne - 1 szt.,

26) Miernik cyfrowy - 8 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3000 pln (trzy tysiące złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa stanowisk ćwiczebnych - modeli do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
38540000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stanowiska ćwiczebne do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych: 1) Stanowisko dydaktyczne systemów SRS - 1 szt.;

2) Stanowisko dydaktyczne magistrali danych CAN BUS - 1szt.;

3) Stanowisko dydaktyczne systemu klimatronik - 1 szt.;

4) Stanowisko dydaktyczne magistali LIN, Flex Ray - 1 szt.;

5) Stanowisko pracowni trójfazowe - 6 szt.,

6) Stanowisko systemu ogrzewań powietrznych - 1 szt.;

7) Stanowisko systemu ogrzewań wodnych - 1 szt.;

8) Stacja obsługi klimatyzacji - 1 szt.. Szczegółowy opis zamówienia dla poszczególnych elementów części VII zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji - opisie przedmiotu zamówienia/ formularzu cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni pomiarów i rysunku technicznego.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pomoce dydaktyczne do pracowni pomiarów i rysunku technicznego: 1) Modele brył geometrycznych - 1 szt./ zest.; 2) Modele części maszyn - 1 szt./ zest.; 3) Modele połączeń rozłącznych i nierozłącznych - 1 szt./ zest.; 4) Modele dydaktyczne - 1 szt./ zest.; 5) Symulatory działań maszyn i urządzeń - 1 szt./ zest.; 6) filmy ilustrujące obsługę i technikę pomiarową - 1szt./ zestaw, 7) tablice pasowań i tolerancji - 1 szt./zest; 8) modele częsci maszyn i urzadzeń (kpl) - 1 szt./zest. Szczegółowy opis zamówienia poszczególnych elementów tej części zamówienia znajduje się w załaczniku nr 2 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia/ formularzu cenowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt 4.1 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 zł (dwieście złotych). Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. 17 SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo, gabinet dyrektora nr 207, I piętro, obok sekretariatu.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osobami upoważnionymi są członkowie Komisji przetargowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków.

3. Przesłanki wykluczenia Wykonawców: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8.

4. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji,

JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej - szczegóły złożenia dok. JEDZ są opisane w rozdz. 10 SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 18.7 specyfikacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (załącznik nr 4 do specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Po przeprowadzeniu oceny ofert oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 10.6 SIWZ:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm);

Siedziba Wykonawcy lub miejsce zam. poza Polską - dok. zgodnie z pkt 10.7 SIWZ.

7. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018