Diensten - 254581-2020

02/06/2020    S105

Finland-Helsinki: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2020/S 105-254581

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Business Finland Oy
Nationaal identificatienummer: 2725690-3
Postadres: PL 358
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-00181
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@businessfinland.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.businessfinland.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Valtion omistama osakeyhtiö
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ecosystem partner -asiantuntija

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Experience Commerce Finland -ohjelman aktiviteettien Ecosystem Partner -palvelut. Business Finland hakee palvelun toteuttajaksi yhtä (1) henkilöä.

Alustavan arvion mukaan henkilön työmäärä on noin 5–10 työpäivää/kuukaudessa (yksi työpäivä 7,5 h). Arvioitu työmäärä voi vaihdella ohjelman eri vaiheissa. Hankinnan kohteena olevia palveluita toteutetaan alustavasti aikavälillä huhtikuu 2020 – joulukuu 2023.

Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 280 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena olevan Ecosystem Partneri toimii tiiviissä yhteistyössä BF-ohjelmatiimin kanssa. Ecosystem partnerin keskeiset työtehtävät ovat:

1. Toimia cross-innovation työn mahdollistajana sekä korkeakoulujen ja suuryritysten

Yhdistäjänä.

2. Tukea Business Finlandin tavoitteita liittyen kaupan ekosysteemin kehittämiseen.

3. Uusien verkostojen ja ekosysteemien rakentaminen, hankkeiden välinen yhteistyö

ja tutkimuksen tulosten hyödyntämisen edistäminen

– Osallistuminen uusien verkostojen/ekosysteemien ja niiden toimijoiden tunnistamiseen ja aktivoimiseen

– BF:n ohjelmien ja asiakasvastaavien työn tukeminen.

4. Osallistuu ohjelman asiasisällön kehittämiseen yhdessä ohjelmatiimin kanssa

– Ajankohtaisuus

– Kansainvälisen kehityksen ja trendien seuranta

– Yritysnäkökulman edustaminen kaikessa suunnittelussa ja tekemisessä.

5. Tapahtumien ja työpajojen suunnittelu ja käytännön toteutus yhdessä ohjelmatiimin kanssa (esim. sisällön rakentaminen ja toteutus, tarvittavien puhujien tunnistaminen, puhujaneuvottelut, sisällöntuotanto ja työpajojen fasilitointi ja niissä esiintyminen).

6. Toimiminen erilaisissa kehityshankkeissa eri sidosryhmien kanssa.

7. Ohjelman aktiviteettien vaikuttavuuden seuraaminen yhdessä ohjelmatiimin kanssa.

8. Ecosystem Partnerin tarkemmat tehtävät ja raportointikäytäntö sovitaan valitun henkilön kanssa työn alkaessa.

Palvelun suorittamisessa vaaditaan suomen ja englannin kielen taitoa. Töitä voidaan tehdä tarvittaessa tilaajan tiloissa (Conference Center), asiakkaiden tiloissa ja etänä toimittajan omissa tiloissa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Henkilön kokemus ja osaaminen / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 021-046234
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ecosystem partner -asiantuntija

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Northglow Osakeyhtiö
Nationaal identificatienummer: FI30944248
Plaats: Orivesi
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020