Dienstleistungen - 254583-2020

02/06/2020    S105

Polska-Włodawa: Usługi gospodarki odpadami

2020/S 105-254583

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Steć
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Tel.: +48 825725856
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mzcwlodawa.pl
Adres profilu nabywcy: http://mzcwlodawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie

Numer referencyjny: MZC.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych – sektor nr III obejmujący gminę miejską Włodawa.

2. Transport odpadów komunalnych z terenu gmin obejmujących gminę miejską Włodawa – Sektor nr III, do miejsca ich zagospodarowania, tj.:Instalacji komunalnej – ZZO MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22, Instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez zamawiającego w sytuacji awarii instalacji, o której mowa wyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, który zamawiający opublikował na swojej stronie internet.pod adresem:http://bip.mzcwlodawa.pl. Jednocześnie zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 527 253.06 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miejska Włodawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – Sektor nr III MZC z/s we Włodawie. Wykonanie usługi obejmuje:

1. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na ter. gm. należących do MZC z/s we Włodawie.

2. Transport wszystkich odebranych odpadów kom. z ter. gm. należących do MZC z/s we Włodawie do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez zamawiającego.

Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg publicznych.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób:

1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odp.kom.ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gm. (Dz.U. z 2019 poz 2010) i Woj. Planu Gosp. Odpadami, przyjętego uch. Sejmiku Woj. Lub. Nr XXIV/349/2016 z dn. 2.12.2016 w sprawie Uchwalenia Planu Gos. Odp. dla Woj. Lub. 2022,

2. zgodny z uchwałą Nr VII.18.20 Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie z 5.2.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz.U. Woj. Lubel. z 2020 poz.1147),

3. zgodny z uchwałą Nr VII.17.20 Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie z 5.2 2020 w spr.uchwalenia Reg. utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do MZC z/s we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych (Dz.U. Woj. Lubel. z 2020 poz.1146),

4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami, rozporządzeniami, aktami prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu wykonania usługi objętej umową,

5. gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u źródła w podziale na:

a) szkło o kodach:200102 i 150107,

b) papier o kodach:200101 i 150101,

c) metal i tworzywa sztuczne o kodach: 200139,150102,150104,200140 i 150105,

d) bioodpady o kodach: 200201 i 200108,

e) odpady zmieszane(resztkowe)o kodzie 200301,

f) odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 200135 i 200136,

h) żużle i popioły o kodach: Ex203099 i 200199.

W terminach określonych w uchwale, o której mowa w ust.2.

Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów, zapewniając ich niezmieszanie podczas wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów kom.ze zmieszanymi odpadami kom.odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów kom.różnych rodzajów ze sobą. W tym zakresie wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące odpady każdorazowo na żądanie upoważnionym pracownikom zamawiającego. Do takiej kontroli weryfikacji upoważniony jest również ZZO, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia

I. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie (wg stanu na 31.12.2019).

1. Szacunkowa ilość nieruchomości objętych systemem w szt. – 1 255.

2. Powierzchnia terenu objętego systemem w ha SEK.I: 25563.

3. Liczba mieszkańców objętych systemem – 2 953 osoby.

4. Łączna ilość odpadów odebranych w 2019 r. z nieruchomości objętych systemem – 450,07 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ, który zamawiający opublikował na swojej stronie internet.pod adresem:http://bip.mzcwlodawa.pl. Jednocześnie zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: cena brutto za 1 Mg, zwane dalej kryterium „cena” / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o obniżonej emisji spalin i hałasu, zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt funkcjonalny: wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory, zwane dalej kryterium „wideorejestratory” / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt 9 SIWZ, który zamawiający opublikował na swojej stronie internet.pod adresem:http://bip.mzcwlodawa.pl. Link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 057-136248
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
Tel.: +48 825721276
Faks: +48 825726591
Adres internetowy: https://www.mpgk.wlodawa.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 186 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 527 253.06 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zgodnie z pkt 4.6-4.8. SIWZ, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp przy realizacji czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z 26.6.1974 Kodeks pracy wymaga od wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy pojazdów odbierających odpady.

2. Zgodnie z pkt. 5 SIWZ – termin wyk.zamówienia: od 1.7.2020 do 30.6.2023.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeni ustanowią wstępne potwierdzenie że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: wykonawca w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ może skorzystać z instrukcji jego wypełnienia dostępnej na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający informuje że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim wypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji właściwej zaś(dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych określonych przez Zam. warunków udziału w postęp. (kryteriów selekcji) Zam.dokona na podst.stosownych dok. składanych przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamaw. (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Z wypełnionym formularzem JEDZ należy postępować zg. z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków kom.elektronicznej dostępnej na str. internetowej: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf. Zamawiający informuję że szczeg. wykaz oświadczeń lub dok. potwierdzających speł. war. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia został zawarty w pkt 8 SIWZ, który jest opublikowany na stronie inter. zamawiającego pod adresem http://bip.mzcwlodawa.pl.

4. Opis sposobu przygotowania oferty. Zamawiający informuję, że szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został opisany w pkt 10 SIWZ, który jest opublikowany na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://bip.mzcwlodawa.pl.

5. Zgodnie z pkt 11.4 SIWZ wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 12.3 SIWZ przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w pkt 15 SIWZ.

7. Zamawiający wymaga od wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7%brutto za całość przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 16 SIWZ.

8. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami zostało szczegółowo opisane w pkt 17 SIWZ.

9. Podwykonawstwo. Zg. z pkt 19 SIWZ zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części usługi, jaką jest odbierania i transportu odpadów komunalnych z zastrzeżeniem postanowień art. 36a i art. 36b ustawy Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Ofert., którego wzór stanowi załącznik nr 1 do części I SIWZ.

10. Bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587840
Faks: +22 4587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Adres pocztowy: ul. Żołnierzy WiN 22
Miejscowość: Włodawa
Kod pocztowy: 22-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Tel.: +48 5725856
Adres internetowy: http://bip.mzcwlodawa.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020