Diensten - 254598-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Haan: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-254598

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Postadres: Düsselberger Str. 2
Plaats: Haan
NUTS-code: DEA1C Mettmann
Postcode: 42781
Land: Duitsland
E-mail: Kerstin.Pape@Brw-Haan.de
Telefoon: +49 2104 / 6913-317
Fax: +49 2104 / 6913-66

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.brw-haan.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wasserwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport und Entsorgung Baggergut aus div. Gewässersandfängen

Referentienummer: GWU-2020-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Der Auftragnehmer (AN) übernimmt nach Vertragsabschluss für max. 4 Jahre den Auftrag für:

— Los 1 und Los 2: den Transport und die Entsorgung von dem entsprechenden Baggergutes. Die Beladung erfolgt durch den AG;

— Los 3: die Baustelleneinrichtung, das Beladen, den Transport und die Entsorgung von dem entsprechenden Baggergutes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport und Entsorgung Baggergut Schwarzbach-Vierlingsdurchlass

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1 Düsseldorf
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Düsseldorf

Forstkalkum – Zufahrt über die Kalkumer Schloßallee

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In dem Gewässersandfang Schwarzbach-Vierlingsdurchlass fallen im 1.1 Einlauf ca. 700 t und im 1.2 Auslauf ca. 300 t Baggergut pro Jahr an. Die Leistung umfasst den Transport und die Entsorgung des Baggergutes. Die Beladung wird durch den AG durchgeführt, somit ist eine zeitliche Koordination beider Parteien notwendig.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transport und Entsorgung Baggergut Gewässersandfang Dickelsbach-Kalkstraße

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1 Düsseldorf
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Düsseldorf – Heltorfer Mark

Die Koordinaten (Google Earth) lauten:

— Breite 51o20´22.49"N;

— Länge 6o48´25.65"E.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In dem Gewässersandfang Dickelsbach-Kalkstraße fallen ca. 1 000 t Baggergut pro Jahr an. Die Leistung umfasst den Transport und die Entsorgung des Baggergutes. Die Beladung wird durch den AG durchgeführt, somit ist eine zeitliche Koordination beider Parteien notwendig.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Baustelleneinrichtung, Beladung, Transport und Entsorgung Baggergut Hoxbach

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1C Mettmann
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Hilden/Schalbruch

Die Koordinaten (Google Earth) lauten:

— Breite 51o10'42.33"N;

— Länge 6o54'49.02"E.

Bereitstellung des zu entsorgenden Materials: Lagerfläche Stadtgebiet Hilden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In dem Gewässersandfang Hoxbach fallen ca. 625 t Baggergut pro Jahr an. Die Leistung umfasst die Baustelleneinrichtung, das Beladen, den Transport und die ordnungsgemäße Entsorgung des Baggergutes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-095010
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Transport und Entsorgung Baggergut Schwarzbach-Vierlingsdurchlass

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: remineral GmbH & Co. KG
Postadres: Vulkanstrasse 36
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 47053
Land: Duitsland
E-mail: info@remineral.de
Telefoon: +49 203609770
Fax: +49 2036097710
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Transport und Entsorgung Baggergut Gewässersandfang Dickelsbach-Kalkstraße

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: remineral GmbH & Co. KG
Postadres: Vulkanstrasse 36
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 47053
Land: Duitsland
E-mail: info@remineral.de
Telefoon: +49 203609770
Fax: +49 2036097710
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Baustelleneinrichtung, Beladung, Transport und Entsorgung Baggergut Hoxbach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: remineral GmbH & Co. KG
Postadres: Vulkanstrasse 36
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 47053
Land: Duitsland
E-mail: info@remineral.de
Telefoon: +49 203609770
Fax: +49 2036097710
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Postadres: Am Bonneshof 35
Plaats: Düsseldorf
Postcode: 40474
Land: Duitsland
Fax: +49 211/475-3989
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020