Varer - 254607-2022

13/05/2022    S93

Danmark-Aalborg: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2022/S 093-254607

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen UCN
Postadresse: Selma Lagerløfs Vej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53383658
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4ee710b1-5d51-4a58-b5dc-3a0e4c2b4b6a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af IT-produkter samt relaterede serviceydelser til Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) (herefter benævnt Ordregiver) udbyder hermed en Rammeaftale på PC’er, mobiltelefoner, skærme, dockingstationer samt løst IT-tilbehør, og en række dertil hørende IT-relaterede serviceydelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 237 190.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30100000 Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler
30230000 Computerrelateret udstyr
32250000 Mobiltelefoner
32252100 Håndfrie mobiltelefoner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med henblik på at styrke kerneforretningen, ønsker Ordregiver at indgå en rammeaftale med én (1) leverandør vedrørende levering af PC'er, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner, løst IT-udstyr samt en række dertil hørende IT-relaterede serviceydelser (as-a-service) som specificeret.

Den kommende leverandør skal heriblandt:

• Stille en indkøbsportal til rådighed for Ordregiver, hvor bestilleren kan afgive sin ordre

• Yde support i forbindelse med bestilling og andre forhold inden for serviceydelserne

• Stille et inventory til rådighed for Ordregiver, hvor leverandøren skal foretage registrering af leverede Produkter på den enkelte bestiller, herunder udstyr til kvittering for udlevering til bestiller/bruger

• Registrere Ordregivers eksisterende Devices i inventory

• Foretage klargøring af PC’er, herunder installering af basis UCN-image

• Levere PC'er, skærme, dockingstationer, mobiltelefoner samt løst tilbehør på Ordregivers campusser

• Udføre on-site garantiservice på PC’er

• Afhente brugte PC’er og mobiltelefoner, herunder datasletning på PC’er

• Sælge brugte PC’er og mobiltelefoner på vegne af Ordregiver

Ordregivers maksimale forbrug på rammeaftalen er +20 % af den samlede evalueringssum for 4 år.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte leverance vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og opfølgning / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 010-017773
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/05/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COMM2IG A/S
CVR-nummer: 20719907
Postadresse: Kokkedal Industripark 104
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 17 237 190.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 237 190.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022