Diensten - 254614-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Lô: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 105-254614

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Saint-Lô
Nationaal identificatienummer: 21500502600012
Postadres: Place du Général de Gaulle
Plaats: Saint-Lô
NUTS-code: FRD12 Manche
Postcode: 50010
Land: Frankrijk
E-mail: service.marches@saint-lo-agglo.fr
Telefoon: +33 214290037

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saint-lo.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de remplacement temporaire et renfort de personnel municipal (relance suite à une première consultation déclarée sans suite)

Referentienummer: 3-19s0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

(— prestations de premier niveau susceptibles de nécessiter un remplacement ou un renfort ponctuel pour le fonctionnement des services publics, réalisées par des structures d'insertion par l'activité économique.)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 375 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Saint-Lô 50000 Saint-Lô.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

(— prestations de premier niveau susceptibles de nécessiter un remplacement ou un renfort ponctuel pour le fonctionnement des services publics, réalisées par des structures d'insertion par l'activité économique.)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: voir les sous-critères dans le RC / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 021-046275
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Initiatives pour l'emploi
Postadres: 3, rue Léon Déries
Plaats: Saint-Lô
NUTS-code: FRD12 Manche
Postcode: 50000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3, rue Arthur Leduc
Plaats: Caen
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Fax: +33 231524217
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. Le greffe du Tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020