Diensten - 254615-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Berg: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2020/S 105-254615

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Berg
Postadres: Ratsgasse 1
Plaats: Berg
NUTS-code: DE21L Starnberg
Postcode: 82335
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Erik Fiedler
E-mail: info@gemeinde-berg.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeinde-berg.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau des Rathauses der Gemeinde Berg, Planungsleistungen der Technischen Gebäudeausstattung (ELT), Anlagengruppen 4 bis einschl. 8, Leistungsphasen 1 bis einschl. 9 gem. § 55 Abs. 1 HOAI

Referentienummer: 81464-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 236 565.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21L Starnberg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-589061

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Neubau des Rathauses der Gemeinde Berg, Planungsleistungen der Gebäudeausstattung (ELT), Anlagengruppen 4 bis einschl. 8, Leistungsphasen 1 bis einschl. 9 gem. § 55 Abs. 1 HOAItechnischen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MTM Plan GmbH
Postadres: Leminger Straße 13
Plaats: Eschlkam
NUTS-code: DE235 Cham
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 565.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 007.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020