TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254626-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Racibórz: Reactivos de laboratorio

2018/S 112-254626

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3A
Racibórz
47-400
Polonia
Persona de contacto: Marika Kida
Teléfono: +48 324181056
Correo electrónico: przetargi@rckik.pl
Fax: +48 324153381
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rckik.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.rckik.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego Centrum ...

Número de referencia: RCKiK-07/18
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 wyodrębnione części.

Część I - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 12 miesięcy, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi – badania mikrometodą kolumnową.

Część II - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 12 miesięcy, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi – do badań techniką mikropłytkową.

Cześć III – Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań konsultacyjnych.

Cześć IV – Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej – metoda manualna.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 810 191.16 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 24 miesięcy, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi – badania mikrometodą kolumnową.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I - Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 24 miesięcy, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi – badania mikrometodą kolumnową.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryteria jakościowo-techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 24 miesięcy, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi – do badań techniką mikropłytkową.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą na okres 24 miesięcy, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu serologii grup krwi – do badań techniką mikropłytkową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 A dla części II i załączniki nr 4 dla części II do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryteria jakosciowo-techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań konsultacyjnych.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań konsultacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 A dla części III i załączniki nr 4 dla części III do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium jakościowo-techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej – metoda manualna.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej – metoda manualna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 A dla części IV i załączniki nr 4 dla części IV do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kryteria jakościowo-techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) wszystkie oferowane odczynniki i instalowane urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie UE (świadectwa CE).

2) Deklaracja Wytwórcy (Producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych oraz Certyfikaty Jednostki Notyfikowanej, jeżeli dotyczy wyrobu.

3) Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania – dokument ten ma mieć formę oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy i zawierać w swej treści datę i numer zgłoszenia do Rejestru (jeżeli dotyczy).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegóły warunków umowy w załączniku nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3A, 47-400 Racibórz, pok. 203.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentów lub dostęp do dokumentów 23.7.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.rckik.pl. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami za pomocą fax lub drogą elektroniczną, za jednoczesnym potwierdzeniem pisemnym.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-582
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie i skarga do sądu, uregulowane w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8. Odwołanie wnosi się w terminach;

1) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2) 10 dni od dnia przesłania informacji faksem lub poczta elektroniczną o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-582
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018