Diensten - 254632-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Épinal: Diensten voor onderzoek naar vervuiling

2020/S 105-254632

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil départemental des Vosges
Postadres: 8 rue de la Préfecture
Plaats: Épinal
NUTS-code: FRF34 Vosges
Postcode: 88088
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Céline Pierre
E-mail: commandepublique@vosges.fr
Telefoon: +33 329298929

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vosges.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.xmarches.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Recherche d'amiante et HAP sur le réseau routier départemental des Vosges

Referentienummer: S19030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90715000 Diensten voor onderzoek naar vervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Recherche d'amiante et HAP sur le réseau routier départemental des Vosges.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 999 999.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90715000 Diensten voor onderzoek naar vervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF34 Vosges
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Recherche d'amiante et HAP sur le réseau routier départemental des Vosges.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les prestations font l'objet d'un accord-cadre à bons de commande avec un minimum de 20 000,00 EUR HT/an et un maximum de 120 000,00 EUR HT/an passé en application des articles L. 2125-1-1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 250-620713
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020X093
Benaming:

Recherche d'amiante et HAP sur le réseau routier départemental des Vosges

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Exim Cuny Expertises
Postadres: 19 rue des 3 Villes
Plaats: Saint-Die-des-Vosges
NUTS-code: FRF34 Vosges
Postcode: 88100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 999 999.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nancy
Postadres: 5 place Carrière
Plaats: Nancy
Postcode: 54000
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Nancy
Postadres: 5 place Carrière
Plaats: Nancy
Postcode: 54000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Telefoon: +33 383174350
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020