Diensten - 254638-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Wuppertal: Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers

2020/S 105-254638

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel
Postadres: Simonshöfchen 26
Plaats: Wuppertal
NUTS-code: DEA1A Wuppertal, Kreisfreie Stadt
Postcode: 42327
Land: Duitsland
Contactpersoon: Haushaltsabteilung
E-mail: vergabe@jva-wuppertal-vohwinkel.nrw.de
Telefoon: +49 02029732-130-131-132
Fax: +49 202 / 9732-125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jva-wuppertal-vohwinkel.nrw.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tüteneinkauf

Referentienummer: 2020-5-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75231200 Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Siehe Leistungsbeschreibung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75231200 Diensten voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1A Wuppertal, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel

Simonshöfchen 26

42327 Wuppertal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Leistungsbeschreibung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Siehe Leistungsbeschreibung.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 070-166990
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Tüteneinkauf

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Massak Logistik GmbH
Plaats: Litzendorf
NUTS-code: DEA1A Wuppertal, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bei der vergebenen Leistung handelt es sich um eine Dienstleistung für Gefangenen. Somit fallen für die hiesige Anstalt keine Kosten an.

Bekanntmachungs-ID: CXPNYM1DRUE

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zentralstelle für Rechts-und Schadenangelegenheiten im Justizvollzug
Postadres: Fritz-Robert-Straße 2
Plaats: Düsseldorf
Postcode: 40213
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020