Roboty budowlane - 254642-2019

03/06/2019    S105    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 105-254642

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
Tel.: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19.

Numer referencyjny: WZP.271.1.58.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45453000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresie (piony 1, 2, 3, 4), tj. m.in.: prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie,pokrycie okładzinami,roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne,wentylacyjne i klimatyzacje.

Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Projekt budowlano-wykonawczy,Przedmiary, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 PLN.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji Przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

3. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny: 1. cena brutto– waga 60 %, 2. doświadczenie Kierownika budowy – waga 20 %, 3. wydłużenie okresu gwarancji – waga 20 %.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2019