Diensten - 254642-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Holte: Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

2020/S 105-254642

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rudersdal Kommune
Nationaal identificatienummer: 29188378
Postadres: Øverødvej 2
Plaats: Holte
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Postcode: 2840
Land: Denemarken
Contactpersoon: Peter Bjørno Jensen
E-mail: pbj@rudersdal.dk
Telefoon: +45 72682740

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f633e3c4-96d8-45bb-a86e-7673b14300fd/homepage

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om brolægningsarbejde

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 762 500.00 DKK / Hoogste offerte: 5 190 865.00 DKK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK013 Nordsjælland

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 048-113858

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Frederiksværk Brolægning A/S
Plaats: Frederiksværk
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 762 500.00 DKK / Hoogste offerte: 5 190 865.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020