Diensten - 254643-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Mechelen: Diensten voor het organiseren van evenementen

2020/S 105-254643

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technopolis nv
Nationaal identificatienummer: 0461.430.087_18504
Postadres: Technologielaan
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: dominique.de.cooman@technopolis.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.technopolis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376973

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst cateringdiensten voor evenementen in Technopolis

Referentienummer: Technopolis NV-D30+19021-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienstverlening van catering voor evenementen die in Technopolis plaatsvinden. De verschillende formules van deze evenementen variëren van vergaderingen, "walking diners", personeelsfeesten, recepties, specifieke themabuffetten e.d.

Deze opdracht omvat twee percelen, te weten:

— perceel 1: budgetcatering: simpele maar kwaliteitsvolle recepties, "walking diners", barbecueformules, zittende diners en dessertenbuffetten aan een budgetvriendelijke prijs,

— perceel 2: "high class" catering: recepties, "walking diners", zittende diners en dessertenbuffetten die tot in de puntjes zijn verzorgd en waarbij wordt gewerkt met kwaliteitsvolle en luxueuze producten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 640 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Budgetcatering: simpele maar kwaliteitsvolle recepties, "walking diners", barbecueformules, zittende diners en dessertenbuffetten aan een budgetvriendelijke prijs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Budgetcatering: simpele maar kwaliteitsvolle recepties, "walking diners", barbecueformules, zittende diners en dessertenbuffetten aan een budgetvriendelijke prijs

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Eigen menuvoorstellen / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Smaak, kwaliteit en presentatie / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

"High class catering": recepties, "walking diners", zittende diners en dessertenbuffetten die tot in de puntjes zijn verzorgd en waarbij wordt gewerkt met kwaliteitsvolle en luxueuze producten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

"High class catering": recepties, "walking diners", zittende diners en dessertenbuffetten die tot in de puntjes zijn verzorgd en waarbij wordt gewerkt met kwaliteitsvolle en luxueuze producten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Eigen menuvoorstellen / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Smaak, kwaliteit en presentatie / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-614853
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISS Catering nv
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISS Catering nv
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020