TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254648-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Gasoil

2018/S 112-254648

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
PL
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B
Olsztyn
10-602
Polonia
Persona de contacto: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn, Polska
Teléfono: +48 895373811
Correo electrónico: zamowienia@wspr.olsztyn.pl
Fax: +48 895373810
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup oraz dostawa paliw silnikowych

Número de referencia: SAP.221-4.2018
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w 2019 roku następujących paliw silnikowych:

a) benzyny bezołowiowej 95 (kody CN:2710 12 45, 2710 12 49) w ilości do 220 000 l.

b) oleju napędowego (kody CN: 2710 19 43, 2710 20 11) w ilości do 1 200 000 l.

— zgodnie z Rozdziałem III SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 084 320.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09132100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Olsztyn 10-602, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B.

II.2.4)Descripción del contrato:

Następującychpaliw silnikowych:

a) benzyny bezołowiowej 95 (kody CN:2710 12 45, 2710 12 49) w ilości do 220 000 l.

Dostawa benzyny spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 228 oraz aktualnej Ustawie z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, aktualnego Rozporządzenia MinistraGospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U.2015 r. poz. 1680)., przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, w/wrozporządzenie ma wartość nadrzędną.

b) oleju napędowego (kody CN: 2710 19 43, 2710 20 11) w ilości do 1 200 000 l.

Dostawa oleju napędowego spełniającego wymagania określone w normie PN-EN 590 oraz aktualnej Ustawie zdnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, aktualnego Rozporządzenia MinistraGospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1680), przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, w/wrozporządzenie ma wartość nadrzędną.

1.2. Zamawiający posiada w stacji paliw 3 zbiorniki podziemne o pojemnościach:

1) 10 000 l – benzyna bezołowiowa 95

2) 20 000 l – olej napędowy

3) 30 000 l – olej napędowy

1.3. Jednorazowa dostawa oleju napędowego wynosić będzie około 26 000 l- średnio 3 razy w miesiącu,

1.4. Jednorazowa dostawa benzyny bezołowiowej wynosić będzie około 5 500 l – średnio 3 razy w miesiącu.

1.5. Miejsce wykonywania dostaw: stacja paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ulica:

5 Wileńskiej Brygady AK 28 B, Olsztyn 10-602.

1.6. Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu RegulacjiEnergetyki, na okres od 26.5.2015 r. do 31.12.2030 r. Przedmiot działalności objętej koncesją stanowidziałalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:

— benzynami silnikowymi: 2710 12 45, 2710 12 49,

— olejami napędowymi: 2710 19 43, 2710 20 11.

1.7. Zamawiający informuje, iż:

1) zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będzieprzeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncesją;

2) nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą;

3) dostawy paliw będą realizowane w dni robocze od poniedziałki do piątku z wyłączeniem dni ustawowowolnych od pracy;

4) zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego, posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji Zamówieniaważne legalizacje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SAP.221-4.2018
Denominación:

Zakup oraz dostawa paliw silnikowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z.Niziński" Zdzisław Niziński
PL
ul. Serocka 11A
Wyszków
07-200
Polonia
Código NUTS: PL924
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 084 320.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 784 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018