Diensten - 254652-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Caen: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2020/S 105-254652

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Caen
Postadres: esplanade Jean-Marie Louvel Cedex 9
Plaats: Caen
NUTS-code: FRD11 Calvados
Postcode: 14027
Land: Frankrijk
E-mail: spc@caenlamer.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fabrication de caisses, emballage/déballage et transport d'œuvres d'art pour l'exposition

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fabrication de caisses, emballage/déballage et transport d'œuvres d'art pour l'exposition Les «Villes Ardentes, art, travail, révolte, 1870-1914».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 140 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11 Calvados
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fabrication de caisses, emballage/déballage et transport d'œuvres d'art pour l'exposition Les «Villes Ardentes, art, travail, révolte, 1870-1914».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 223-547210
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20C016/00
Benaming:

Fabrication de caisses, emballage/déballage et transport d'œuvres d'art pour l'exposition Les «Villes Ardentes, art, travail, révolte, 1870-1914»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axal-Artrans SAS
Plaats: Bennwihr Gare
NUTS-code: FRF12 Haut-Rhin
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 015.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur le Duc
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 10231524217
Fax: +33 10231707272
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recours en contestation de validité du contrat, pouvant être exercé par les tiers au contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, les contrats sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande écrite, à la mairie de Caen, direction des ressources juridiques et de la commande publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Caen
Postadres: BP 25086
Plaats: Caen Cedex 4
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 10231524217
Fax: +33 10231707272
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020