Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 254657-2022

13/05/2022    S93

България-София: Електрическа енергия

2022/S 093-254657

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Национален регистрационен номер: 129001232
Пощенски адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Ал. Малинов №1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1715
Държава: България
Лице за контакт: Михаела Ангелова Краева
Електронна поща: mihaelakraeva@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1290
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна ел. енергия, координатор на стан. бал. група за ниско напр. и адм. на разх. за пр. и достъп за сгр. на ЦСПП – гр. Варна при АМВР на терит. на „Електроразпр. Север“ АД“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

- бул.“Ян Хуняди“ № 12А, ЦСПП – Варна;

- М-ст Черноморец, Почивна база полицейско училище ЦСПП – Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — ниско напрежение;

— избор на координатор на стандартна балансираща група;

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на АМВР;

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа, при необходимост;

— включване на обекта на АМВР в балансираща група и координиране.

За срок от 12 месеца, като прогнозното количество ел. енергия е 228 540 КWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 057-148686
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Ак

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С Решение № D186695 публикувано в профила на купувача на 28.04.2022 г. е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“ със следните мотиви:

на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП , а именно прекратяване на процедура, тъй като всички оферти не отговарят на условията за представяне.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2022