Leveringen - 254657-2022

13/05/2022    S93

България-София: Електрическа енергия

2022/S 093-254657

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Национален регистрационен номер: 129001232
Пощенски адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Ал. Малинов №1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1715
Държава: България
Лице за контакт: Михаела Ангелова Краева
Електронна поща: mihaelakraeva@gmail.com
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1290
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна ел. енергия, координатор на стан. бал. група за ниско напр. и адм. на разх. за пр. и достъп за сгр. на ЦСПП – гр. Варна при АМВР на терит. на „Електроразпр. Север“ АД“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

- бул.“Ян Хуняди“ № 12А, ЦСПП – Варна;

- М-ст Черноморец, Почивна база полицейско училище ЦСПП – Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — ниско напрежение;

— избор на координатор на стандартна балансираща група;

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на АМВР;

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа, при необходимост;

— включване на обекта на АМВР в балансираща група и координиране.

За срок от 12 месеца, като прогнозното количество ел. енергия е 228 540 КWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 057-148686
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Ак

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С Решение № D186695 публикувано в профила на купувача на 28.04.2022 г. е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“ със следните мотиви:

на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП , а именно прекратяване на процедура, тъй като всички оферти не отговарят на условията за представяне.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2022