Diensten - 254660-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Winsen/Luhe: Diensten in verband met afvalwater

2020/S 105-254660

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Harburg
Postadres: Schloßplatz 6
Plaats: Winsen/Luhe
NUTS-code: DE933 Harburg
Postcode: 21423
Land: Duitsland
E-mail: buergerservice@lkharburg.de
Telefoon: +49 41716930
Fax: +49 4171693-99100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.landkreis-harburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport und Behandlung von Sickerwasser

Referentienummer: 2020.0113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90400000 Diensten in verband met afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport und Behandlung von Sickerwasser.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 393 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE933 Harburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ehemalige Mülldeponie Dibbersen

Königsgrund 1

21244 Buchholz i. d. N.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10 000 Mg/a Rohsickerwasser auf der Altdeponie Dibbersen laden, transportieren und entsorgen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118840
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Auftragsvergabe Augustin Entsorgung Bremen GmbH&Co.KG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Augustin Entsorgung Bremen GmbH&Co.KG
Postadres: Adam-Smith-Str.3-5
Plaats: Bremen
NUTS-code: DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 28307
Land: Duitsland
E-mail: bremen@augustin-entsorgung.de
Telefoon: +49 4214384424
Fax: +49 42143844-40
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 393 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXTMYYDYY3S.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefoon: +49 4131150
Fax: +49 4131152943

Internetadres: https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020