Dienstleistungen - 254665-2020

02/06/2020    S105

Hrvatska-Zagreb: Usluge opskrbe bolnica posteljnim rubljem

2020/S 105-254665

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja

Referentni broj: 010-018-157-2019-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
85112100 Usluge opskrbe bolnica posteljnim rubljem
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sukladno toč. 2.1. DON-a.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 15 983 540.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85112100 Usluge opskrbe bolnica posteljnim rubljem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Sukladno toč. 2.1. DON-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Toč. 6. DON-a / Ponder: toč. 6. DON-a
Cijena - Ponder: toč. 6. DON-a
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 226-554742
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/05/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Krokoteks d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 47621316514
Poštanska adresa: Zagrebačka 60
Mjesto: Sv. Ivan Zelina
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10380
Država: Hrvatska
E-pošta: info@krokoteks.hr
Telefon: +385 12061807
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Uriho-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nacionalni registracijski broj: 77931216562
Poštanska adresa: Avenija Marina Držića 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: uriho-komercijala@uriho.hr
Telefon: +385 16184200
Telefaks: +385 16184210
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 16 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 15 983 540.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/05/2020