Diensten - 254665-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Dienstverlening ten aanzien van ziekenhuisbeddengoed

2020/S 105-254665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Zagreb
Nationaal identificatienummer: 61817894937
Postadres: Avenija Dubrovnik 15
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10020
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
Telefoon: +385 16503788

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja

Referentienummer: 010-018-157-2019-EVV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85112100 Dienstverlening ten aanzien van ziekenhuisbeddengoed
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno toč. 2.1. DON-a.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 983 540.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85112100 Dienstverlening ten aanzien van ziekenhuisbeddengoed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukladno toč. 2.1. DON-a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Toč. 6. DON-a / Weging: toč. 6. DON-a
Prijs - Weging: toč. 6. DON-a
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-554742
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Krokoteks d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 47621316514
Postadres: Zagrebačka 60
Plaats: Sv. Ivan Zelina
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija
Postcode: 10380
Land: Kroatië
E-mail: info@krokoteks.hr
Telefoon: +385 12061807
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Uriho-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nationaal identificatienummer: 77931216562
Postadres: Avenija Marina Držića 1
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: uriho-komercijala@uriho.hr
Telefoon: +385 16184200
Fax: +385 16184210
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 983 540.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020