TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254671-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Elbląg: Productos consumibles para uso renal

2018/S 112-254671

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
Elbląg
82-300
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Dudzińska
Teléfono: +48 552345547
Correo electrónico: mdudzinska@szpital.elblag.pl
Código NUTS: PL621

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.elblag.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych do hemodiafiltracji wraz z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia zabiegów oraz dzierżawą czterech aparatów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Número de referencia: 15/2018
II.1.2)Código CPV principal
33181500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do wykonania zabiegów hemodiafiltracji: heparynowej – 120 zabiegów i cytrynianowej – 360 zabiegów (czas trwania – 72 godziny każdy), zestawu do plazmoferezy -10 zabiegów wraz z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia zabiegów oraz dzierżawą 4 aparatów do wykonywania zabiegów terapeutycznych. Szczegółowy zakres produktów leczniczych oraz ilości zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W zakresie wykonywania zabiegu hemodiafiltracji cytrynianowej – Zamawiający przedstawił dwie opcje wykonania zabiegu w celu umożliwienia złożenia oferty jak największej liczbie Wykonawców. Wykonawca składający ofertę uzupełnia tylko jedną z przedstawionych opcji.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 034 600.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL621
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do wykonania zabiegów hemodiafiltracji: heparynowej – 120 zabiegów i cytrynianowej – 360 zabiegów (czas trwania – 72 godziny każdy), zestawu do plazmoferezy -10 zabiegów wraz z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia zabiegów oraz dzierżawą 4 aparatów do wykonywania zabiegów terapeutycznych. Szczegółowy zakres produktów leczniczych oraz ilości zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W zakresie wykonywania zabiegu hemodiafiltracji cytrynianowej – Zamawiający przedstawił dwie opcje wykonania zabiegu w celu umożliwienia złożenia oferty jak największej liczbie Wykonawców. Wykonawca składający ofertę uzupełnia tylko jedną z przedstawionych opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji / Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 066-146407
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Baxter Polska Spółka z o.o.
Warszawa
00-380
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 409 740.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 034 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018