Diensten - 254671-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Chambéry: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2020/S 105-254671

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OPAC de la Savoie
Nationaal identificatienummer: 77645954700100
Postadres: 9, rue Jean Girard-Madoux
Plaats: Chambéry Cedex
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73024
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 479966040
Fax: +33 479685976
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.opac-savoie.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montvalezan station de la Rosière — construction d'environ 40 logements locatifs pour travailleurs saisonniers — marché de maîtrise d'œuvre

Referentienummer: 19067moe01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-342569

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groupement Imhotep architectes/et concept ingénierie/Alpes fluides/GEODE géomètre experts
Postadres: 29 bis avenue Jean Jaurès
Plaats: Albertville
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 218 295.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020