Diensten - 254675-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bruz: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2020/S 105-254675

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CRMA Bretagne
Nationaal identificatienummer: 18350007300063
Postadres: CS 87226
Plaats: Bruz
NUTS-code: FRH BRETAGNE
Postcode: 35172
Land: Frankrijk
E-mail: cury@crm-bretagne.fr
Telefoon: +33 297639509

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.crma.bzh

Adres van het kopersprofiel: http://reseaucma.e-marchespublics.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CMA 22
Plaats: Ploufragan
NUTS-code: FRH BRETAGNE
Postcode: 22440
Land: Frankrijk
E-mail: cury@crm-bretagne.fr
Telefoon: +33 297639509

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.crma.bzh

Adres van het kopersprofiel: http://reseaucma.e-marchespublics.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CMA 29
Plaats: Quimper
NUTS-code: FRH BRETAGNE
Postcode: 29000
Land: Frankrijk
E-mail: cury@crm-bretagne.fr
Telefoon: +33 297639509

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.crma.bzh

Adres van het kopersprofiel: http://reseaucma.e-marchespublics.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CMA 35
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH BRETAGNE
Postcode: 35000
Land: Frankrijk
E-mail: cury@crm-bretagne.fr
Telefoon: +33 297639509

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.crma.bzh

Adres van het kopersprofiel: http://reseaucma.e-marchespublics.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CMA 56
Nationaal identificatienummer: 18350007300063
Plaats: Vannes
NUTS-code: FRH BRETAGNE
Postcode: 56000
Land: Frankrijk
E-mail: cury@crm-bretagne.fr
Telefoon: +33 297639509

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.crma.bzh

Adres van het kopersprofiel: http://reseaucma.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement consulaire
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrat de maintenance et d'entretien des installations de chauffage ventilation et climatisation

Referentienummer: 2020-06-GC-CMA B
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrat de maintenance et d'entretien des installations de chauffage ventilation et climatisation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contrat de maintenance des chaufferies, sous-station et CTA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH BRETAGNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat de maintenance des chaufferies, sous-station et CTA sur les sites des CMA de Bretagne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contrat de maintenance des extracteurs VMC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH BRETAGNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat de maintenance des extracteurs VMC sur les sites des CMA de Bretagne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contrat de maintenance des installations de climatisation.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50730000 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH BRETAGNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrat de maintenance des installations de climatisation sur les sites des CMA de Bretagne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage et désinfection des systèmes d'aspiration

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH BRETAGNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage et désinfection des systèmes d'aspiration sur les sites des CMA de Bretagne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-589282
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Contrat de maintenance des chaufferies, sous-station et CTA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IDEX énergies
Postadres: 33 avenue du Couvent des Minimes
Plaats: La Riche
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37520
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 704.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Contrat de maintenance des extracteurs VMC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axima Engie solutions
Postadres: 1 rue Jacqueline Auriol
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35091
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 048.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Contrat de maintenance des installations de climatisation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Axima Engie solutions
Postadres: 1 rue Jacqueline Auriol
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35091
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 976.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Contrat de nettoyage et désinfection des systèmes d'aspiration

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Air control Ouest
Postadres: 4C rue Lavoisier
Plaats: Noyal-Châtillon
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 780.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Rennes
Postadres: Hôtel de Bizien, contour de la Motte
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif de réglement amiable
Postadres: 22 mail Pablo Picasso
Plaats: Nantes
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
E-mail: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020