Diensten - 254682-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Reclame- en marketingdiensten

2020/S 105-254682

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana
Nationaal identificatienummer: Q9655770G
Postadres: C/ de la Democracia, 77, torre 2, 3.ª planta, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46018
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana
E-mail: contratacion_turisme@gva.es
Telefoon: +34 961209800
Fax: +34 961209937

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wjkdXDr8xJIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Definición y desarrollo de una estrategia de marketing online de la Comunitat Valenciana de ámbito nacional e internacional

Referentienummer: TCV08/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000 Reclame- en marketingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Definición y desarrollo de una estrategia de marketing online de la Comunitat Valenciana de ámbito nacional e internacional.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 520 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: marketing de contenidos, redes sociales, así como el diseño y la ejecución de acciones de publicidad digital para el destino CV

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79341000 Reclamediensten
79341100 Diensten voor advies inzake reclame
79413000 Advies inzake marketing management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: marketing de contenidos, redes sociales, así como el diseño y la ejecución de acciones de publicidad digital para el destino CV.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de contenidos y dinamización del escaparate turístico / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia email marketing y segmentación de BB. DD. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia redes sociales e influencers / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia SEM y publicidad / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de medición, comunicaciones y eventos / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Crecimiento mensual para cada red social / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica de estrategia de email marketing y segmentación de BB. DD. / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Oferta económica de estrategia marketing de contenidos y dinamización del escaparate turístico / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Oferta económica de estrategia SEM y publicidad / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica del plan de medición, comunicación y eventos / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Oferta económica estrategia redes sociales e influencers / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: estrategia de marketing online para la promoción CV para el mercado chino

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79341000 Reclamediensten
79341100 Diensten voor advies inzake reclame
79413000 Advies inzake marketing management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: estrategia de marketing online para la promoción CV para el mercado chino.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado chino: posicionamiento en buscadores (SEO) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado chino: creación, diseño y optimización página web de turismo de la Comunitat Valenciana especial China / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado chino: equipo de trabajo propuesto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado chino: redes sociales / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: estrategia de marketing online para la promoción CV para el mercado ruso

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79341000 Reclamediensten
79341100 Diensten voor advies inzake reclame
79413000 Advies inzake marketing management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3: estrategia de marketing online para la promoción CV para el mercado ruso.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado ruso: creación, diseño y optimización pagina web de turismo de la Comunitat Valenciana especial Rusia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado ruso: equipo de trabajo propuesto / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado ruso: posicionamiento en buscadores (SEO) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Estrategia de marketing de mercado ruso: redes sociales / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 155-382908
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TCV08/19 lote 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote 1: marketing de contenidos, redes sociales, así como el diseño y la ejecución de acciones de publicidad digital para el destino CV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: We Are Marketing, S. L.
Nationaal identificatienummer: B87012654
Postadres: C/ Orellana, 5
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28004
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 520 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje

Internetadres: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/tacrc/paginas/tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje

Internetadres: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/tacrc/paginas/tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales.aspx

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020