Diensten - 254685-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alcalá de Xivert: Reddingsdiensten

2020/S 105-254685

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Alcalá de Xivert
Nationaal identificatienummer: P1200400H
Postadres: C/ Purisima, 21
Plaats: Alcalá de Xivert
NUTS-code: ES522 Castellón/Castelló
Postcode: 12570
Land: Spanje
Contactpersoon: Maria Dolores Piquer Aguilar
E-mail: loles.piquer@alcaladexivert.es
Telefoon: +34 964410301
Fax: +34 964410301

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://alcaladexivert.sedelectronica.es

Adres van het kopersprofiel: http://alcaladexivert.sedelectronica.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestación del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Alcossebre y piscina municipal de Alcalá de Xivert

Referentienummer: 5189/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75252000 Reddingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestación del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Alcossebre y piscina municipal de Alcalá de Xivert.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 338 732.51 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES522 Castellón/Castelló
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestación del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Alcossebre y piscina municipal de Alcalá de Xivert.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Única oferta presentada.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-048784
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5189/2019
Benaming:

Prestación del servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Alcossebre y piscina municipal de Alcalá de Xivert

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eulen, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28517308
Postadres: C/ Alloza, 116
Plaats: Castellón de la Plana
NUTS-code: ES522 Castellón/Castelló
Postcode: 12001
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 593 553.72 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 338 732.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Junta de Gobierno Local
Postadres: C/ Purisima, 21
Plaats: Alcalá de Xivert
Postcode: 12570
Land: Spanje
E-mail: loles.piquer@alcaladexivert.es
Telefoon: +34 964410301
Fax: +34 964410139

Internetadres: http://alcaladexivert.sedelectronica.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamento de Contratación
Postadres: C/ Purisima, 21
Plaats: Alcalá de Xivert
Postcode: 12570
Land: Spanje
E-mail: loles.piquer@alcaladexivert.es
Telefoon: +34 964410301
Fax: +34 964410139

Internetadres: http://alcaladexivert.sedelectronica.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020