Diensten - 254687-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Maarianhamina: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254687

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ålands Penningautomatförening
Nationaal identificatienummer: 0280695-6
Postadres: PO Box 241
Plaats: Mariehamn
NUTS-code: FI2 ÅLAND
Postcode: 221 01
Land: Finland
Contactpersoon: Marie Assali
E-mail: upphandlingstadtjanster@paf.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://aboutpaf.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Offentligrättslig förening
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gaming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Städtjänster

Referentienummer: 2020-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ålands Penningautomatförening (Paf) bjuder härmed in anbudsgivare till offentlig upphandling av städtjänster gällande Pafs huvudkontor på Åland i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling vilka refererar till finska lagen om offentlig upphandling och koncession (2016:1397) (nedan kallad “LOU”).

Upphandlingen omfattar städning av Pafs huvudkontor på Åland som rymmer ca 200 anställda, inklusive städning av kubbgolv och fönstertvätt. Den upphandlade avtalstiden är 5 år och vardera part har rätt att utan anledning säga upp avtalet under avtalsperioden med sex (6) månaders uppsägningstid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 391 762.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI2 ÅLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ålands Penningautomatförening (Paf) bjuder härmed in anbudsgivare till offentlig upphandling av städtjänster gällande Pafs huvudkontor på Åland i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling vilka refererar till finska lagen om offentlig upphandling och koncession (2016:1397) (nedan kallad “LOU”).

Upphandlingen omfattar städning av Pafs huvudkontor på Åland som rymmer ca 200 anställda, inklusive städning av kubbgolv och fönstertvätt. Den upphandlade avtalstiden är 5 år och vardera part har rätt att utan anledning säga upp avtalet under avtalsperioden med sex (6) månaders uppsägningstid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Miljöcertifiering / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 95 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-126394
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-047788-001
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Städsystem i Mariehamn Ab
Nationaal identificatienummer: 1603251-7
Plaats: Mariehamn
NUTS-code: FI2 ÅLAND
Land: Åland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 391 762.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 005 20
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020