Diensten - 254688-2020

02/06/2020    S105

Zweden-STRÄNGNÄS: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2020/S 105-254688

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Strängnäs kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0365
Postadres: Nygatan 10
Plaats: STRÄNGNÄS
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Postcode: 645 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Ida Otken Eriksson
E-mail: ida.otkeneriksson@strangnas.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.strangnas.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konsultstöd gällande avyttringsprocess - SEVAB:s fjärrvärmerörelse

Referentienummer: KS/2020:60-059
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Strängnäs kommun bjuder in er att lämna anbud avseende konsultstöd gällande avyttringsprocess - SEVAB:s fjärrvärmerörelse.

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela det efterfrågade underlaget och får inte delas upp.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70100000 Makelaarsdiensten voor onroerend goed in eigen beheer
79100000 Juridische dienstverlening
79412000 Advies inzake financieel management
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE122 Södermanlands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strängnäs

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser konsultstöd gällande avyttringsprocess - SEVAB:s fjärrvärmerörelse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Utvärdering av den samlade kompetensen och erfarenheten i anbudsgivarens erbjudande / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Utvärdering av föreslagna arbetsprocesser och metoder / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-101729
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KPMG AB
Nationaal identificatienummer: 556043-4465
Postadres: Box 3018
Plaats: SOLNA
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 169 03
Land: Zweden
E-mail: katarina.osterman@kpmg.se

Internetadres: http://www.kpmg.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Linköping
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020