Diensten - 254693-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Toulouse: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 105-254693

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Promologis
Nationaal identificatienummer: 69080205300023
Postadres: 2, rue du Dr Sanières
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31007
Land: Frankrijk
E-mail: a.nguyen@promologis.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.promologis.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation peinture, papiers peints, revêtements de sol (souples & durs), relance du lot nº 5: patrimoine de l'agence de Tarbes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

— prestation peinture, papiers peints, revêtements de sol (souples & durs) pour les besoins du parc immobilier de Promologis et ses prestations annexes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 935.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patrimoine de l'agence de Tarbes (AGSU)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
39191100 Behangselpapier
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— patrimoine de l'Agence de Tarbes (AGSU).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-070199
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Patrimoine de l'agence de Tarbes (AGSU)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouyssonnie
Postadres: 14, rue de la Poutge
Plaats: Bazet
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65460
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 935.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— le montant d'attribution du marché est le montant HT du devis quantitatif estimatif sur la base du BPU et du taux horaire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Bordeaux
Postadres: 30, rue des Frères Bonie
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33077
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 547339000
Fax: +33 556013664
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020