Diensten - 254693-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Toulouse: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 105-254693

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Promologis
Nationaal identificatienummer: 69080205300023
Postadres: 2, rue du Dr Sanières
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31007
Land: Frankrijk
E-mail: a.nguyen@promologis.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.promologis.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation peinture, papiers peints, revêtements de sol (souples & durs), relance du lot nº 5: patrimoine de l'agence de Tarbes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 935.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patrimoine de l'agence de Tarbes (AGSU)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
39191100 Behangselpapier
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-070199

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Patrimoine de l'agence de Tarbes (AGSU)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouyssonnie
Postadres: 14, rue de la Poutge
Plaats: Bazet
NUTS-code: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Postcode: 65460
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 935.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020