Diensten - 254695-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Bonn: Telefoon- en datatransmissiediensten

2020/S 105-254695

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Postadres: Fontainengraben 200
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Contactpersoon: DL II 5
E-mail: baiudbwdlii5@bundeswehr.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/

I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Betreuungsmedien Streitkräfte in Auslandsverpflichtungen

Referentienummer: 1/DLII5/JA174
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32580000 Gegevensuitrusting
32400000 Netwerken
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEZ EXTRA-REGIO NUTS 1
NUTS-code: DEZZ Extra-Regio NUTS 2
NUTS-code: DEZZZ Extra-Regio NUTS 3

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 209-510989

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Betreuungsmedien Streitkräfte in Auslandsverpflichtungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Airbus Defence and Space GmbH
Postadres: Willy-Messerschmitt-Straße 1
Plaats: Taufkirchen
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
Postcode: 82024
Land: Duitsland
E-mail: guenter.schaub@airbus.com
Telefoon: +49 2619116811
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020