TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254697-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Głuszyca: Autobuses de servicio público

2018/S 112-254697

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Głuszyca
Głuszyca
Głuszyca
58-340
Polonia
Persona de contacto: Barbara Miszczuk
Teléfono: +48 748866753
Correo electrónico: b.miszczuk@gluszyca.pl
Fax: +48 748456339
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.gluszyca.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 2 sztuk autobusów

Número de referencia: IiR.271.3.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 szt. autobusów o parametrach i wyposażeniu nie gorszych, niż określone w Załączniku nr 1 do WU; przekazanie wraz z autobusami niezbędnej dokumentacji wymienionej w SIWZ; udzielenie gwarancji na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, urządzenia oraz systemy; przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, będących pracownikami Zamawiającego oraz podmiotu, który będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy osobowe; Autobusy, stanowiące przedmiot dostawy, muszą spełniać następujące wymagania określone w SIWZ i załącznikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa WU – część II SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 443 528.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie gminy Głuszyca.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 szt. autobusów o parametrach i wyposażeniu nie gorszych, niż określone w Załączniku nr 1 do WU. 2. przekazanie wraz z autobusami następującej dokumentacji: aktualnego „Świadectwa Homologacji Typu Autobusu” wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcji obsługi i naprawy dostarczonych autobusów, katalogu części zamiennych do autobusów; Wykonawca ma obowiązek aktualizacji katalogu przez cały okres gwarancji, o której mowa w pkt. 3.1.3 SIWZ,specyfikacji oprogramowania obsługującego urządzenia i systemy wyposażenia eksploatacyjnego autobusów wraz z licencjami (w tym oprogramowania treści tablic kierunkowych o których mowa w Załączniku nr 1 do WU). 3.udzielenie gwarancji na każdy z dostarczonych autobusów i ich główne zespoły, urządzenia oraz systemy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz realizowanie napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów, niezależnie od tego, jaki podmiot na zlecenie Zamawiającego będzie tymi autobusami wykonywał przewozy osobowe. 4. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, będących pracownikami Zamawiającego oraz podmiotu, który na zlecenie Zamawiającego będzie dostarczonymi autobusami wykonywał przewozy osobowe, w zakresie czynności obsługi eksploatacyjnej autobusów i ich wyposażenia oraz techniki ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. 5. Autobusy, stanowiące przedmiot dostawy, o której mowa w pkt. 3.1.1, muszą spełniać następujące wymagania: muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed terminem określonym w pkt. 4.1 oraz nie eksploatowane dotychczas; nie mogą być autobusami, zbudowanymi poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym; muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu, w tym kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz wyciąg ze świadectwa homologacji; muszą być wyposażone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, a także spełniać wymagania: określone w normie PN-S-47010:1999 Autobusy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe, dotyczące homologacji pojazdów - określone w ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475), dotyczące warunków technicznych autobusów oraz ich niezbędnego wyposażenia, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych autobusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), dotyczące zużycia energii oraz emisji składników spalin na poziomie Euro-6 (w warunkach określonych na podstawie zużycia paliwa uzyskanego w teście SORT-2 opracowanego przez UITP), określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa WU – część II SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej układu napędowego / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej szkieletu nadwozia oraz szkieletu podwozia / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Udział obniżonej podłogi (max 350 mm nad poziom drogi) / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji układu napędowego / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPDS.03.04.04-IP.03-02-248/17 - ZIT AW
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 049-107525
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa 2 sztuk autobusów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Busimport Pl Sp. z o.o.
NIP 789 162 44 14
Gierłatowo 10a
Nekla
62-330
Polonia
Teléfono: +48 614386905
Correo electrónico: ik@busimport.pl
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 423 165.20 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 443 528.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Pzp.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i 18.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018