Diensten - 254707-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Openbare procedure 

Ierland-Enniskillen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 105-254707

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterways Ireland
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: 2 Sligo Road, Co. Fermanagh
Plaats: Enniskillen
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Enniskillen
Land: Ierland
Contactpersoon: Deirdre Donnelly
E-mail: deirdre.donnelly@waterwaysireland.org
Telefoon: +44 2866346276

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.waterwaysireland.org

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/225

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167414&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167414&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Floating Breakwater and Mooring Shannon Navigation 2020

Referentienummer: TS/WSN/AA056/T1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract shall include for the design, supply, delivery and installation of floating mooring units for two sites on the Shannon Navigation. The principle quantities for each site/lot are summarised below:

Lot 1: Cleighran More, County Leitrim (approx. 40 m total length)

• 2nr. 20 m x 3 m wide floating breakwater;

• concrete anchor blocks and chains;

• the units shall include all ancillary items such as timber fendering and connections as described and detailed in this specification.

Lot 2: Red Bridge, Ballymahon, County Longford (approx. 54 m total length).

• 5nr. 9 m x 2.5 m wide floating mooring units;

• 1nr. 9 m x 2.5 m wide floating canoe mooring unit;

• 1nr. 7 m (longest side) x 3.0 m wide floating landing unit (angled section);

• 1nr. 12 m long access gangway;

• The units shall include all ancillary items such as timber fendering, connections, pile guides, pile caps, mooring cleats, and lifebuoys as described and detailed in this specification.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Stage 1: selection criteria: pass/fail

Stage 2: award criteria: 85 % price /15% quality

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Waterways Ireland, Director of Technical Services
Plaats: Enniskillen
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020