Diensten - 254716-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software

2020/S 105-254716

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 086-204809)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Nationaal identificatienummer: 00164801
Postadres: Vršovická 1442/65
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 100 10
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Kateřina Hochová
E-mail: Katerina.Hochova@mzp.cz
Telefoon: +420 267122386
Fax: +420 267126386

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MZP

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka IS StaR Portál včetně zajištění provozu a rozvoje

Referentienummer: 45/20; 200048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72230000 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace IS StaR Portál, a to včetně navazující provozní podpory a dalšího rozvoje skládající se z: Vytvoření IS StaR Portál - Implementační etapa 1; Integrace IS StaR Portál - Rozvojová etapa 1; Provozní podpora IS StaR Portál; Konzultace, administrace na vyžádání a rozvoj IS StaR Portál; Přesun systému; a Realizace Exit plánu. Další podrobnosti viz zadávací dokumentace a smlouva vč. jejích příloh.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 086-204809

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Předmět této veřejné zakázky je spolufinancován z projektu „Platforma pro statistiku, reporting a analýzy“, který je podpořen z IROP výzvy 23. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - SC 3.2, registrační číslo akce: - CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006498.