Diensten - 254719-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-254719

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-207890)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12-24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Adin Sahbaz
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatie beveiliging testen en diensten 2020 (IBT&D 2020)

Referentienummer: IUC19-021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze openbare aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst te komen tot een raamovereenkomst met vier opdrachtnemers voor diensten met betrekking tot het beoordelen van IB van onderdelen van zijn ICT door onafhankelijke experts.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-207890

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wegens het grote aantal vragen, hebben wij meer tijd nodig om deze vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Wij zullen de eerste ronde van de NvI publiceren op 29.5.2020. Daarbij hebben wij een aantal vragen ontvangen om een tweede ronde van de NvI in te lassen. Deze tweede ronde gaan wij inlassen. Deze vragen kun je vanaf publicatie van de eerste NvI (29.5.2020) tot en met 5.6.2020 stellen. Hopende iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.