Suministros - 254720-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Żółkiewka: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 112-254720

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Żółkiewka
ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
Żółkiewka
22-335
Polonia
Persona de contacto: Wojciech Kaczmarczyk
Teléfono: +48 846831676
Correo electrónico: sekretariat@zolkiewka.pl
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Żółkiewka

Número de referencia: ZP.271.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 520 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,97 MW lecz mniejszej niż 2.00 MW.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 166 424.61 EUR / Oferta más elevada: 1 191 135.75 EUR considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Żółkiewka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 520 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej minimalnej 1,97 MW lecz mniejszej niż 2.00 MW, opisana szczegółowo w Załączniku nr 1, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Żółkiewka”:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną

Zestawu kolektorów płaskich do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

2) posadowienie podgrzewacza c. w. u.,

3) podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., cyrkulacji c. w. u., c. o. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

5) montaż armatury i pozostałych elementów instalacji,

6) instalację układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie Użytkowników,

11) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

12) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego

Po przejściach przewodów,

13) wykonanie przewodów instalacji armatury i urządzeń c. o. oraz wody

zimnej i ciepłej, niezbędnych do podłączenia z systemem solarnym,

14) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja

techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Moc jednostkowa kolektora słonecznego / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisowej / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0063/16-00
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 013-025088
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Żółkiewka

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Antinus Sp. zo.o.
ul. Sobieskiego 39 b5
Skierniewice
96-100
Polonia
Código NUTS: PL715
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 112 360.04 EUR
Valor total del contrato/lote: 1 166 424.61 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane ṡ w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiąj̇cego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiaj̇ący jest zobowi̇ązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać̇ się z jego treścią̇ przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż̇ zamawiający mógł zapoznać̇ się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu smrodków komunikacji elektronicznej.

19.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się̇ w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę̇ jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień̇ SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż̇ określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć̇ wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę̇ jego wniesienia.

19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018