Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 254720-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Toulouse: Abonnementsdiensten

2020/S 105-254720

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 065-155563)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Toulouse Métropole
Nationaal identificatienummer: 24310051800170
Postadres: Direction de la commande publique, 6 rue René Leduc
Plaats: Toulouse
NUTS-code: FRJ23 Haute-Garonne
Postcode: 31505
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.toulouse-metropole.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.agysoft.marches-publics.info

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20m0046aoo-dg/za — portail numérique métropolitain

Referentienummer: 20m0046aoo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

20m0046aoo — portail numérique métropolitain: conception, réalisation, hébergement et maintenance d'une plate-forme d'accès pour les bibliothèques de la Métropole et fourniture de ressources numériques. La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 065-155563

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 19/05/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

La date d'ouverture des offres est reportée au 10.6.2020 (17h00).