Diensten - 254723-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 105-254723

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-202009)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 1646877000
Postadres: Dunajska cesta 160
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Maja Koković
E-mail: maja.kokovic@dsu.si
Telefoon: +386 15894820
Fax: +386 15894859

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dsu.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih

Referentienummer: 403/20-74-88
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Štiriletno vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih v lasti oz. v upravljanju D.S.U., d.o.o., in sicer vzdrževanje in redno servisiranje prezračevalnih naprav, hladilnih naprav in požarnih loput ter tudi odprava napak oz. izredno servisiranje naprav in sistemov, ki so predmet vzdrževanja po naročilu (npr. zaradi odpovedi posameznih delov oz. naprav, poškodb), kar med drugim vključuje potrošni material in zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov naprav oz. sistemov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-202009

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

V novi Prilogi 12 so navedene tudi tehnične specifikacije filtrov klimatskih naprav za naslednje sklope:

— sklop št. 1: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU, št. naročila 403/20-74,

— sklop št. 2: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-75,

— sklop št. 3: Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu, št. naročila 403/20-76.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Priloga 12 razpisne dokumentacije z dne 23.4.2020 se nadomesti s Prilogo 12 iz tega obvestila. Spremembe besedila glede na Prilogo 12 z dne 23.4.2020 so v novi prilogi zapisane v modri barvi in se nanašajo na dimanzije filtrov klimatskih naprav, ki so predmet vzdrževanje in servisiranje po sklopih 1, 2 in 3. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354951/nova_Priloga_12_tehnicne_specifikacije_POPR_vzdrzevanje_strojne_opreme.zip