Diensten - 254728-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Celje: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2020/S 105-254728

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-207727)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Nationaal identificatienummer: 5814251000
Postadres: Ulica XIV. divizije 4
Plaats: Celje
NUTS-code: SI034 Savinjska
Postcode: 3000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za razpise
E-mail: irena.pogacnik@dri.si
Telefoon: +386 13068164
Fax: +386 13068206

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dars.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izdelava PZI za rekonst. cestnega telesa in objektov na ods. AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priklj. LJ Šentjakob in 0189 priklj. LJ Sneberje

Referentienummer: 000047/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale-Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob-LJ (Zadobrova), 0145 priključek LJ Šentjakob in 0189 priključek LJ Sneberje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-207727

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:01
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355329/Dodatek-2-88-20.zip