Diensten - 254730-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Toezicht op de bouwplaats

2020/S 105-254730

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 218-535259)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35919001
Postadres: Dúbravská cesta
Plaats: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 841 04
Land: Slovakije
Contactpersoon: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telefoon: +421 258311394

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ndsas.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt - Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

Referentienummer: 60302/2019/3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71521000 Toezicht op de bouwplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 218-535259

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: