TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254736-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Katowice: Mangueras, tubos y manguitos

2018/S 112-254736

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Polonia
Persona de contacto: Anna Podleżyńska
Teléfono: +48 323598955
Correo electrónico: apodlezynska@gcm.pl
Fax: +48 322029501
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.gcm.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.gcm.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Número de referencia: DZ.3321.37.2018
II.1.2)Código CPV principal
44165000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest.

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych.

Zad.1 – Materiały do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (Załącznik nr 1),

b) Istotne dla stron postanowienia umowne (Załącznik nr 2),

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 154 702.76 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44531600
44163000
44531400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest.

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych.

Zad.1 – Materiały do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) Formularz cenowy (Załącznik nr 1),

b) Istotne dla stron postanowienia umowne (Załącznik nr 2),

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo w przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W dniu 31.7.2017 r. Zamawiający wszczął postępowanie na.

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych.

Zad.1 – Dostawa klimatyzatorów.

Zad.2 – Dostawa materiałów do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji.

Nr sprawy DZ/3321/163/17 zamieszczając na stronie internetowej www.bip.gcm.pl opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 144-296712 Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 21.8.2017 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta w odniesieniu do zadania nr 2.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 097-221420
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zad. 1 Materiały do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Climatronic Iwona Drzewosiewska
ul. Małobądzka 29
Będzin
42-500
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 154 702.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +22 4587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +22 4587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018