Diensten - 254737-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Charlottenberg: Diensten in verband met watervervuiling

2020/S 105-254737

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-234548)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Värmlands Läns Kalkningsförbund c/o Eda kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-1404
Postadres: Box 66
Plaats: Charlottenberg
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 673 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Johan Ekengren
E-mail: johan.ekengren@e-avrop.com
Telefoon: +46 703-799600

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kalkningsforbundet.se/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kalkning 2020

Referentienummer: UH-2020-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Värmland läns kalkningsförbund bjuder med detta in till anbudsgivning avseende kalkning av sjöar och vattendrag. Kalkningen omfattning är ca 21 000ton kalk per år. Kalken ska spridas genom användande av båt, helikopter och spridare.

Fullständig omfattning framgår av de samlade upphandlingsdokumenten.

Planerad avtalstid är 24månader med start 2021-01-01. Möjlighet till förlängning av avtalstiden finns med ytterligare maximalt 24månader.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-234548

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 13/09/2020
Te lezen:
Datum: 16/09/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum
In plaats van:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: