Diensten - 254738-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Prudnik: Kredietverlening

2020/S 105-254738

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 095-227304)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Prudnik
Postadres: ul. Kościuszki 3
Plaats: Prudnik
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 48-200
Land: Polen
Contactpersoon: Grzegorz Zawiślak
E-mail: um@prudnik.pl
Telefoon: +48 774066200
Fax: +48 774066228

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.prudnik.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Referentienummer: ZP-I.271.11.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000 Kredietverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w wysokości 6 850 000,00 PLN (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV/402 /2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-227304

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: