Dienstleistungen - 254746-2020

02/06/2020    S105

Polen-Lębork: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 105-254746

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 102-246290)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Lębork
Nationale Identifikationsnummer: 77097973700000
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 14
Ort: Lębork
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 84-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Leszek Mielewczyk
E-Mail: utk@um.lebork.pl
Telefon: +48 598637753
Fax: +48 598622559
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lebork.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021

Referenznummer der Bekanntmachung: UTK.271.22.2020.K
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 102-246290

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

A. Zamawiający precyzuje warunek dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu usług będących przedmiotem zamówienia z zakresu nr CPV: 90 61 10 00 – 3 Usługi sprzątania ulic lub 90 61 20 00 – 0 Usługi zamiatania ulic wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, potwierdzonych referencji czy innych dokumentów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wartość usług należy podać w wysokości określonej dla poszczególnych sektorów, tj.:

— sektor I – 80 000,00,

— sektor II – 60 000,00,

— sektor III – 80 000,00,

— sektor IV – 60 000,00,

— sektor V – 40 000,00,

— sektor VI – 40 000,00.

W przypadku składania ofert na poszczególne sektory, łączna wartość winna odpowiadać sumie dla każdego sektora.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców);

muss es heißen:

A. Zamawiający precyzuje warunek dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu usług będących przedmiotem zamówienia z zakresu nr CPV: 90611000-3 Usługi sprzątania ulic lub 90612000-0 Usługi zamiatania ulic wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, potwierdzonych referencji czy innych dokumentów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wartość usług należy podać w wysokości określonej dla poszczególnych sektorów, tj:

— sektor I – 80 000,00 PLN,

— sektor II – 60 000,00 PLN,

— sektor III – 80 000,00 PLN,

— sektor IV – 60 000,00 PLN,

— sektor V – 40 000,00 PLN,

— sektor VI – 40 000,00 PLN.

W przypadku składania ofert na poszczególne sektory, łączna wartość winna odpowiadać sumie dla każdego sektora (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: