Dienstleistungen - 254746-2020

02/06/2020    S105

Polska-Lębork: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2020/S 105-254746

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 102-246290)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Lębork
Krajowy numer identyfikacyjny: 77097973700000
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 14
Miejscowość: Lębork
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 84-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Mielewczyk
E-mail: utk@um.lebork.pl
Tel.: +48 598637753
Faks: +48 598622559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lebork.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021

Numer referencyjny: UTK.271.22.2020.K
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2020–2021.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, opis usług objętych zamówieniem oraz ich szacunkowe ilości zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SZPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 102-246290

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

A. Zamawiający precyzuje warunek dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu usług będących przedmiotem zamówienia z zakresu nr CPV: 90 61 10 00 – 3 Usługi sprzątania ulic lub 90 61 20 00 – 0 Usługi zamiatania ulic wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, potwierdzonych referencji czy innych dokumentów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wartość usług należy podać w wysokości określonej dla poszczególnych sektorów, tj.:

— sektor I – 80 000,00,

— sektor II – 60 000,00,

— sektor III – 80 000,00,

— sektor IV – 60 000,00,

— sektor V – 40 000,00,

— sektor VI – 40 000,00.

W przypadku składania ofert na poszczególne sektory, łączna wartość winna odpowiadać sumie dla każdego sektora.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców);

Powinno być:

A. Zamawiający precyzuje warunek dot. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu usług będących przedmiotem zamówienia z zakresu nr CPV: 90611000-3 Usługi sprzątania ulic lub 90612000-0 Usługi zamiatania ulic wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, potwierdzonych referencji czy innych dokumentów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wartość usług należy podać w wysokości określonej dla poszczególnych sektorów, tj:

— sektor I – 80 000,00 PLN,

— sektor II – 60 000,00 PLN,

— sektor III – 80 000,00 PLN,

— sektor IV – 60 000,00 PLN,

— sektor V – 40 000,00 PLN,

— sektor VI – 40 000,00 PLN.

W przypadku składania ofert na poszczególne sektory, łączna wartość winna odpowiadać sumie dla każdego sektora (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców).

VII.2)Inne dodatkowe informacje: