Diensten - 254747-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Rome: Diverse technische dienstverlening

2020/S 105-254747

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 073-174746)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Invitalia — Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA
Postadres: via Calabria 46
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Land: Italië
Contactpersoon: ing. Salvatore Acampora
E-mail: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gareappalti.invitalia.it

Adres van het kopersprofiel: https://gareappalti.invitalia.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CdC per commissario straordinario depurazione prog. definitiva/esecutiva, d.l., coordinamento della sicurezza e indagini a supporto progettazione impianto di depurazione di San Girolamo (rettifica)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71330000 Diverse technische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura per l'affidamento dei servizi di «progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e indagini a supporto della progettazione» per l'intervento relativo all'impianto di depurazione di San Girolamo Acireale – delibera CIPE 60/2012 – ID 33390 – CIG: 82506560B9 – CUP: C43J12002110009.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 073-174746

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalità di apertura delle offerte
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

I chiarimenti potranno essere richiesti entro l'8.6.2020 esclusivamente tramite la piattaforma telematica nell'apposita area «Comunicazioni».