TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254748-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 112-254748

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
Kraków
31-542
Polonia
Correo electrónico: mariusz.gorak@marr.pl
Fax: +48 126535533
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.marr.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Agencja Rozwoju Regionalnego
I.5)Principal actividad
Otra actividad: rozwój regionalny

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Número de referencia: ZP/08/18/DIZN
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dwóch lokalizacjach: w siedzibie MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz na terenie nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Prognozowane zapotrzebowanie energii na terenie nieruchomości MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie szacowane jest na poziomie 8100 MWh a w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie szacowane jest na poziomie 300 MWh i mają charakter jedynie orientacyjny.Ilość pobranej przez Zamawiającego mocy i energii elektrycznej ustalono w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą przy stałej cenie za 1 MWh na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo–rozliczeniowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 914 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dwóch lokalizacjach: w siedzibie MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz na terenie nieruchomości Business Park przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie w okresie od 1.6.2018 r. do 31.5.2019 r.Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 9.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r.poz. 9.), ważnej w okresie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. (OSD) lub promesy umowy, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.NIERUCHOMOŚĆ BUSINESS PARK przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: Ilość punktów poboru: - 2 przyłącza zakończone we wspólnej stacji transformatorowej nr 33549, będącej własnością Zamawiającego – układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy, Numer odbiorcy: 403002462, przyłącze P1: Numer licznika:97519924, Kod identyfikacyjny PPE: ENID_4031007710, Taryfa: B21, moc przyłączeniowa Pp = 2500 kW,zamawiana moc umowna Pu = 2200 kW, minimalna moc umowna 519 kW.

Współczynnik mocy tgφ0 = 0.4, napięcie znamionowe zasilania 15 kV, przekładniki prądowe 75/5 A,przekładniki napięciowe 15000/100 V. Przyłącze P2: Numer licznika: 95373581, Kod identyfikacyjny PPE:ENID_4031007711, Taryfa: B21, moc przyłączeniowa Pp = 1750 kW, zamawiana moc umowna Pu = 1550kW, minimalna moc umowna 389 kW, współczynnik mocy tgφ0 = 0.4, napięcie znamionowe zasilania 15 kV, przekładniki prądowe 30/5 A, przekładniki napięciowe 15000/100 V. BIUROWIEC MARR S.A.przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: Ilość punktów poboru: - 1 – układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy. Numer ewidencyjny: 401001936, Numer licznika: 95948183, Kod identyfikacyjny PPE:ENID_4011035012, Taryfa: C21, moc przyłączeniowa Pp = 150 kW, zamawiana moc umowna Pu = 150kW, minimalna moc umowna 42 kW, współczynnik mocy tgφ0 = 0.4, napięcie znamionowe zasilania 400 V,przekładniki prądowe 300/5 A. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 9., zwanej dalej „Prawo energetyczne”),zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459, z późn. zm zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający stosuje procedurę z art. 24aa ust. 1 Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu poprzez wezwanie go w terminie wyznaczonym ale nie krótszym niż 10 dni do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających te okoliczności.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2) ustawy Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W związku z faktem przewyższenia kwoty, która została przewidziana na realizację zamówienia w poprzednim postępowaniu oraz negatywnymi opiniami najemców Business Park Nad Drwiną, dla których zwiększenie ceny prądu będzie miało negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i wpłynie na pogorszenie płynności finansowej co będzie skutkować zmniejszeniem stanu zatrudnienia, a nawet rezygnacją z wynajmu powierzchni na terenie Business Park Nad Drwiną, podjęto decyzję o unieważnieniu poprzedniego postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp. W związku z upływem w dniu 31.5.2018 terminu obowiązywania obecnej umowy na zakup i koniecznością zagwarantowania ciągłości dostaw energii niezbędnym jest pilne ponowne wszczęcie procedury.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 083-186407
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GREEN S.A.
ul. Antoniego Słonimskiego 6
Wrocław
50-304
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 844 399.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego

11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia odwołań i skarg do sadu określa rozdział VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018