Dienstleistungen - 254748-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen

2020/S 105-254748

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 089-212652)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Postanschrift: ul. Staszica 16
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 20-081
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Natalia Ulanicka
E-Mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Telefon: +48 815344610

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej i roboczej personelu wraz z wdrożeniem systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi RFID UHF

Referenznummer der Bekanntmachung: EO/EG-2720/XXIX/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny, odzieży ochronnej i roboczej personelu wraz z wdrożeniem systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi RFID UHF, której opis zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty – formularz cenowy” oraz załączniku 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówień.

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa.

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia, tj. świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu radiowej identyfikacji.

5. Usługi pralnicze będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wymagania sanitarne w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji bielizny noworodkowej oraz składowania i transportu bielizny szpitalnej, przy pomocy urządzeń Wykonawcy.

6. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przy pomocy środka transportu spełniającego wymagania sanitarne do świadczenia usług pralniczych w zakresie transportu bielizny szpitalnej czystej i brudnej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 089-212652

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny, odzieży ochronnej i roboczej personelu wraz z wdrożeniem systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi RFID UHF, której opis zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty – formularz cenowy“ oraz załączniku 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówień.

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa.

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia, tj. świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu radiowej identyfikacji.

5. Usługi pralnicze będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wymagania sanitarne w zakresie prania, dezynfekcji, składowania i transportu bielizny szpitalnej, przy pomocy urządzeń Wykonawcy.

6. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.

muss es heißen:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny, odzieży ochronnej i roboczej personelu wraz z wdrożeniem systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi RFID UHF, której opis zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty – formularz cenowy” oraz załączniku 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówień.

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa.

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia, tj. świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu radiowej identyfikacji.

5. Usługi pralnicze będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wymagania sanitarne w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji bielizny noworodkowej oraz składowania i transportu bielizny szpitalnej, przy pomocy urządzeń Wykonawcy.

6. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przy pomocy środka transportu spełniającego wymagania sanitarne do świadczenia usług pralniczych w zakresie transportu bielizny szpitalnej czystej i brudnej.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:

— dokument potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015,

— dokument potwierdzający wdrożenie w pralni Wykonawcy systemu kontroli skażenia biologicznego spełniający wymagania normy PN-EN 14065:2005 lub 14065: 2016-7(lub równoważny)./ RABC w zakresie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia,

— pozytywna opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych,

— aktualna opinia właściwej miejscowo państwowej inspekcji sanitarnej,

— protokół z ostatniej kontroli państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego,

— wykaz środków piorąco-dezynfekujących,

— deklaracja zgodności CE, potwierdzenie z badań o skuteczności bójczej preparatu.

muss es heißen:

5. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego:

— dokument potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny w zakresie usług pralniczych oraz transportu do i od klienta,

— dokument potwierdzający wdrożenie w pralni wykonawcy systemu kontroli skażenia biologicznego spełniający wymagania normy PN-EN 14065:2005 lub 14065: 2016-7 (lub równoważny) / RABC w zakresie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, prasowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia,

— pozytywna opinia właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej na rzecz placówek służby zdrowia dla pralni w miejscu świadczenia usługi,

— aktualna opinia właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzająca, że samochód/samochody Wykonawcy do transportu brudnego i czystego asortymentu jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej,

— protokół z ostatniej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego niestwierdzający nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego wykonany w pralni Wykonawcy, w której będzie realizowane zamówienie (nie starszy niż 12 miesięcy),

— wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych (karty charakterystyki), których Wykonawca będzie używał w ramach realizacji zamówienia w technologii prania i dezynfekcji, wraz z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— certyfikat na zaoferowany system RFID UHF lub równoważny w zakresie oddziaływania na urządzenia medyczne wystawiony przez jednostkę akredytowaną,

— dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 r. poz. 1926 z późn. zm.) – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym lub deklaracja zgodności CE, potwierdzenie z badań o skuteczności bójczej preparatu,

— dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE (jeśli dotyczy) oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB, potwierdzenie z badań o skuteczności bójczej preparatu,

— oświadczenia o wdrożeniu procedur określonych w normie PN EN 17665-1 dotyczącej opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji dokonywanej w pralni,

— aktualna pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej,

— procedury transportu i przebiegu procesu prania.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: